BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
TEMİNAT MEKTUPLARI

Banka= Güven bu ilke bankacılığın bir numaralı kuralıdır. Beşeri münasebetlerde olduğu gibi ticari münasebetlerde de güven çok önemlidir. Bu nedenle ticari faaliyetlerde karşılıklı güven güven tesisinin sağlanabilmesi için üçüncü bir taraf olarak bankalara ihtiyaç duyulmaktadır. Burada iş yaptıran kuruluşların (muhatap) iş yaptırdıkları kişi ya da kuruluşlarla (lehdar) aralarında yapılmış olan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, doğacak olan zararın karşılanması bankalar tarafından teminat mektubu verilmek güvence altına alınabilmektedir. Başka bir ifadeyle bankalar muhataplara(resmi kurum ve kuruluşlara yada diğer gerçek ve tüzel kişilere) hitaben, belirli bir işin, taahhüdün yada teslimin belirlenen şartlar ve süreler uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse lehdarın (yerine getirecek olan taahhüdü teslim ve işi üstlenen tarafın) ödemesi gereken tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğini garanti ederler.

Bankamız ağırlıklı olarak dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulan teminat mektuplarını uygun koşullarda müşterilerimizin kullanımına sunmaktadır.
Teminat mektupları talebe göre TL ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Bankamız tarafından akreditiflere dayalı olarak düzenlenen teminat mektupları genel olarak Irrevocable(gayrikabili rucü), Unconditional(kayıtsız/şartsız) ve Extendable(muhatap talebiyle temdit edilebilir) özellikte düzenlenmekte muhabir banka masrafı ayrıca lehdardan talep edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

  • Geçici Teminat Mektubu:
  • Bu tür teminat mektupları ihalelere katılmak üzere düzenlenmektedir. Geçici teminat mektubu ile bankalar, ihaleyi kazanan lehdarın, ihale koşulları çerçevesinde muhatap ile sözleşme imzalamaması halinde, muhataba belirli bir ödeme yapmayı kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedirler.

  • Avans Teminat Mektubu:
  • Bu mektup ile bankamız, lehdarın üstlendiği işi sözleşme koşullarına uygun bir şekilde yerine getirmemesi halinde, muhatap tarafından daha önce lehdara verilmiş olan avansın, muhataba geri ödeneceğini kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedir.

  • Kesin (Performans) Teminat Mektubu:
  • Bu mektup ile bankamız, muhataba karşı, lehdarın teminat mektubunda belirtilen taahhütlerini ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.

  • Serbest Teminat Mektupları:
  • Bu mektup ile bankamız muhataba karşı lehdarın teminat mektubunda belirtilen yukarıda sayılan haller dışındaki mektup üzerinde belirtilecek taahhüdünü yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.