BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KURUMSAL/TİCARİ BANKACILIK

NAKDİ KREDİLER

Döviz Kredisi

İhracatçı firma için finansal esneklik önemlidir. Çünkü ihraç edilecek malların üretimi, sevkiyatı ve sigortalanması için mevcut sermaye yetersiz kalabilmektedir.

İhracat öncesi ve sonrası döviz kredisi olanaklarımızdan yararlanarak, likidite sıkıntısı yaşamadan ihracat işlemlerinizi gerçekleştirebilir, aynı zamanda bu tür faaliyetlerinizi genişletebilirsiniz. Tahsis ettiğimiz krediyi ise ihracat bedeli ile kolaylıkla geri ödeyebilirsiniz.

Size, bankamızdan yapılacak ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere, Bankamız güncel kredi limitleri ve para pozisyonu gözönünde bulundurarak bankamız üzerinden yapılacak dış ticaret işlemlerinde maksimum 1 yıl vadeye kadar döviz kredisi açabiliriz.

Üstelik ihracat taahhüdü yerine getirmek kaydı ile vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti uygulayabiliriz.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

Mevzuat

Bankamız 32 Sayılı Kararın 17 inci maddesinin "b" fıkrasında belirtilen kişilere;

 • Yurt dışındaki döviz ödemesi gerektiren işlemlerinde kullanılmak üzere döviz olarak,
 • Türkiye'deki harcamaları için Türk Lirası olarak, kullanılmak kaydıyla döviz kredisi sağlamaktadır.
 • Bunun dışında Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi açılması mümkün değildir.
 • Bu krediler belgeli yada belgesiz olarak kullandırılabilir.
 • Vade maksimum 18 aydır.
 • Bankalar kullandıracağı döviz kredilerine ait anapara, faiz ve diğer masraf karşılıklarının zamanında yurda getirilmesi ile ilgili önlemleri almak ve bu hususu izlemekle yükümlüdürler.
 • Bu kredilerin açılmasında, Bankalar Kanunu’ndaki kredi açılmasına dair sınırlamalara ve esaslara uyulması gerekmektedir.

İthalat Döviz Kredisi

 • Transit Ticaret Kapsamında Satın Alınacak Malların Finansmanında Kullanılması,
 • Türkiye’deki bankalardan veya yurt dışından temin edilen döviz kredileri,satış bedeli tahsil edilmemiş olmak kaydıyla yurt dışından (serbest bölgeler dahil) satın alınacak malların bedellerinin ödenmesi için transfer tarihinden itibaren malların satıldığı ülkeye göre belirlenen tahsil sürelerini aşmamak kaydıyla kullandırılabilir.
 • Bu krediler, transit ticaret konusu malın satış gelirleriyle ödenir. Aksi halde, uygulanan istisnalar eksik ödeme oranında tahsil edilir.
 • Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

İhracat Döviz Kredisi

 • Türk Lirası Döviz Kredisi
 • Türk Banka sistemi tarafından Türk lirası olarak kullandırılıp, döviz olarak risk edilen, faizleri de döviz olarak hesaplanıp, riske ilave edilip Kapatılan kredilerdir. Bu tarz kredilerin ihracat taahhütleri ana para + faiz + komisyon toplamıdır.
 • Tebliğ'lerde belirtilen sürelerde ihracatın yapıldığının kullandırılan kredinin taahhüt kapatma süresi içerisinde GB aslı ibraz edilerek tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

 • Türk Lirası İhracat Kredileri
 • Türk banka sistemi tarafından Türk lirası olarak kullandırılıp, Türk Lirası olarak risk edilen , faizleri de Türk Lirası olarak hesaplanıp risk edilen, ihracat taahhüdünün sadece ana para tutarının kullandırım tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kurundan karşılığı döviz olarak belirlendiği kredilerdir.
 • Tahakkuk ettirilecek faiz, komisyon ve masraflar taahhüde dahil edilmez.
 • Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

 • Fiili İhracattan Önce Kullandırılan TRL İhracat Kredisi:
 • Kredi bazında yerine getirilmesi gereken ihracat taahhüt tutarı, açılan kredinin kredi sözleşmesi tarihindeki, daha önce düzenlenmiş olan GKS kullanılmış ise kredinin açıldığı tarihteki, TCMB döviz alış kurlarına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
 • Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

 • Fiili İhracattan Sonra Kullandırılan TRL İhracat Kredisi:
 • GB'nin firma (asıl) nüshasının ibrazı üzerine, vadesi ihracat bedelinin tahsil süresini geçmeyecek şekilde GB'deki FOB bedelin, kredinin verildiği tarihteki TCMB döviz alış kurundan karşılığı kadar kredi kullandırılabilir.
 • Kredi verildiğinde GB firma nüshasına gerekli not konularak taahhüde sayıldığı belirtilir. Yukarıda belirtilen süre içinde kullanılan söz konusu krediye uygulanan istisnalar kesin mahiyette olup (Vergi dairesine bildirim yapılırken istisnanın kesin mahiyette olduğu bildirilir.) ayrıca taahhüt kapatması yapılmaz.
 • Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

İskonto Kredisi

Bankamız güncel kredi limitleri ve para pozisyonu gözönünde bulundurarak bankamızın aracı olduğu vadeli dış ticaret işlemlerinde iskonto kredisi açabilir. Böylece, mal satışı ile tahsilat arasındaki süreyi kısaltarak, müşterilerinize daha uygun ödeme koşulları sunabilir, likidite durumunuzu rahatlatabilir, mal alımlarında daha esnek hareket edebilir ya da beklenmeyen ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Üstelik yurtiçinde yerleşikseniz vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyetinden de yararlanabilirsiniz.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

 • Vadeli Akreditif İskontosu
 • İskonto, akreditif koşullarının yerine getirilmesinden, diğer bir ifade ile, akreditif koşullarına uygun belgelerin belirlenen vade içerisinde bankamıza ibrazı ve sonrasında amir bankadan vade teyidinin alınmasından itibaren mümkündür. Bu kredide, hesaplanan iskonto faizi, akreditif komisyon ve masrafları ile varsa vergi düşüldükten sonra kalan net tutar size ödenir. İskonto faizi, akreditifi açan bankanın kredibilitesine ve akreditif para birimine göre değişebilmektedir.

 • Amir Banka Avalli/Taahhütlü Vadeli Vesaik Mukabili Ödeme İskontosu
 • İskonto, lehdarın poliçeli vesaik ibrazı sonrası bunların amir bankaya gönderimi ve geri gelen poliçede amir bankanın avalinin görülmesi ve avalin şifreli swift ile teyit edilmesi sonrası yada poliçesiz evrakın yine amir bankaya gönderimi sonrası amir bankanın şifreli bir swift mesajı ile bankamıza vadede vesaik tutarının ödeneceğine dair “gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız” taahhütte bulunması durumunda mümkündür. Bu kredide, hesaplanan iskonto faizi, vesaik mukabili işlem komisyon ve masrafları ile varsa vergi tutarı düşüldükten sonra kalan net tutar size ödenir. İskonto faizi, amir bankanın kredibilitesine ve vesaik para birimine göre değişebilmektedir.

Ticari İşletme İhtiyaç Kredileri

Bankamız likiditesi ve para piyasalarındaki gelişmeler gözönüne alınarak kullandırılan kredilerdir. Kredinin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına ve teminat kalitesine ve firmanızın kredibilitesine göre saptanır ve kredinin süresi boyunca değişmez. Bu kredi ile kısa vadeli finansman ihtiyacınızı karşılayarak likit dengenize yardımcı olabilir, ihraç edilecek malların üretimi, sevkiyatı ve sigortalanması için ihtiyaç duyulan nakdi sağlayabilirsiniz.

Bu kredi maksimum 360 güne vade ile kullandırılabilir.

Taksitli yada taksitsiz olabilir.

Dövize endeksli kullandırımı da mümkündür.

Faizler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları itibariyle ve vade sonlarında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

 • Sevk Sonrası Akreditif Teminatlı TL Ticari İşletme İhtiyaç Kredisi
 • Vadeli yada peşin akreditif işlemlerinde kullandırılan bu kredide evrakların bankamızdan akreditif şartlarına uygun şekilde gönderimi sonrası kullandırımı mümkündür.

 • İpotek Teminatlı TL Ticari İşletme İhtiyaç Kredisi
 • Güncel ticari faaliyetlerinizde ihtiyaç duyulan nakdin sağlanmasında kredibilitesi iyi olan müşterilerimize ipotek ana teminatı karşılığı kredi kullandırımı mümkündür.

Akreditifli Post Finansman Kredisi,

İran'dan yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere, bankamızca uluslararası piyasalardan sağlanıp 1 yıla kadar vadeli kullandırılan kredilerdir. Ancak şu anda bu işlemler durdurulmuştur.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.


GAYRİNAKDİ KREDİLER

Teminat Mektubu

Banka= Güven bu ilke bankacılığın bir numaralı kuralıdır. Beşeri münasebetlerde olduğu gibi ticari münasebetlerde de güven çok önemlidir. Bu nedenle ticari faaliyetlerde karşılıklı güven güven tesisinin sağlanabilmesi için üçüncü bir taraf olarak bankalara ihtiyaç duyulmaktadır. Burada iş yaptıran kuruluşların (muhatap) iş yaptırdıkları kişi ya da kuruluşlarla (lehdar) aralarında yapılmış olan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, doğacak olan zararın karşılanması bankalar tarafından teminat mektubu verilmek güvence altına alınabilmektedir. Başka bir ifadeyle bankalar muhataplara(resmi kurum ve kuruluşlara yada diğer gerçek ve tüzel kişilere) hitaben, belirli bir işin, taahhüdün yada teslimin belirlenen şartlar ve süreler uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse lehdarın (yerine getirecek olan taahhüdü teslim ve işi üstlenen tarafın) ödemesi gereken tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğini garanti ederler.

Bankamız ağırlıklı olarak dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulan teminat mektuplarını uygun koşullarda müşterilerimizin kullanımına sunmaktadır.
Teminat mektupları talebe göre TL ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Bankamız tarafından akreditiflere dayalı olarak düzenlenen teminat mektupları genel olarak Irrevocable(gayrikabili rucü), Unconditional(kayıtsız/şartsız) ve Extendable(muhatap talebiyle temdit edilebilir) özellikte düzenlenmekte muhabir banka masrafı ayrıca lehdardan talep edilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

 • Geçici Teminat Mektubu:
 • Bu tür teminat mektupları ihalelere katılmak üzere düzenlenmektedir. Geçici teminat mektubu ile bankalar, ihaleyi kazanan lehdarın, ihale koşulları çerçevesinde muhatap ile sözleşme imzalamaması halinde, muhataba belirli bir ödeme yapmayı kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedirler.

 • Avans Teminat Mektubu:
 • Bu mektup ile bankamız, lehdarın üstlendiği işi sözleşme koşullarına uygun bir şekilde yerine getirmemesi halinde, muhatap tarafından daha önce lehdara verilmiş olan avansın, muhataba geri ödeneceğini kayıtsız/şartsız taahhüt etmektedir.

 • Kesin (Performans) Teminat Mektubu:
 • Bu mektup ile bankamız, muhataba karşı, lehdarın teminat mektubunda belirtilen taahhütlerini ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.

 • Serbest Teminat Mektupları:
 • Bu mektup ile bankamız muhataba karşı lehdarın teminat mektubunda belirtilen yukarıda sayılan haller dışındaki mektup üzerinde belirtilecek taahhüdünü yerine getireceğini kayıtsız/şartsız garanti eder.

Akreditif

Bankamız muhabir ağında yer alan ülkelerden yada yurtiçinden vadeli yada peşin mal temininde müşterilerimizin talebi doğrultusunda uygun koşullarla akreditif kredisi açılabilmektedir.

Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.


Akreditif Teyit Kredisi(Silent Confirmation)

Vadeli yada vadesiz bankamızın aracı olduğu teyitsiz akreditiflerinizin ödemesini amir bankanın bankamızda mevcut kredibilitesi ve limitleri dahilinde bankamızdan alacağınız teyit kredisi ile garanti altına alabilirsiniz.
Fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.
Fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.


Vadeli Akreditif İskonto Taahhüt Kredisi

Bankamızın aracı olduğu vadeli teyitsiz akreditiflerinizin iskonto edilerek ödenmesini amir bankanın bankamızda mevcut kredibilitesi ve limitleri dahilinde bankamızdan alacağınız taahhüt kredisi ile garanti altına alabilirsiniz.

Fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.


Vesaik Mukabili İthalat Kabul/Aval Kredisi

Bankamız aracılığı ile ithal edilen vesaik mukabili mal alışlarınızın vadeli ödemelerinde talep edilen aval işlemini uygun koşullarla sağlayabilmektedir.
Teminat koşulları fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.


Referans Mektubu

Genellikle ihalelere katılabilmek için talep edilen referans mektupları bankamız tarafından TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilmektedir.


BİREYSEL KREDİLER

 • TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
 • TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

 • NAKDİ KREDİLER

  Tüketici Kredisi

  Bireysel müşterilerimize uygun koşullarla talepleri doğrultusunda bireysel ihtiyaçlarının(konut kredisi hariç) temininde kullanılmak üzere TL olarak tahsis edilebilmektedir.
  Teminat koşulları, vade, fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.

  GAYRİNAKDİ KREDİLER

  Kesin Teminat Mektubu

  Ağırlıklı olarak bireysel yabancı uyruklu müşterilerimizin Türkiye'de araç kullanımı için zorunlu olan mavi karnenin Türkiye Turing Otomotiv Kurumu’ndan temin edilebilmesi için ihtiyaç duyulan kesin teminat mektubu uygun koşullarla müşterilerimize sunulmuştur.

  Teminat koşulları, fiyatlandırma ile kredi işlemi için gerekli belgeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi krediler servisimizden temin edilebilir.